Політологія

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.47
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д. політ. н., доцент Бучин Микола Антонович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання сутності основних понять, категорій, термінів політології; • знання загальної характеристики та специфіки суб’єктів політики; • розуміння особливостей, структури та функцій політичної системи; • знання суті, особливостей, ознак та функцій держави; • розуміння сутності, особливостей та різновидів форм державного правління, політичних режимів та державно-територіального устрою; • вміння охарактеризувати систему державного правління в Україні; • вміння визначати та аналізувати основні напрямки зовнішньої політики України; • вміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці при оцінці та аналізі державних та світових суспільно-політичних процесів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: Історія державності та культури України; • Кореквізит: Філософія
Короткий зміст навчальної програми: Політика як суспільне явище. Предмет, функції та методи політичної науки. Суб’єкти політики. Політична влада. Легітимність влади. Форми і типи політичної влади. Політична система. Політичний процес. Політична діяльність. Політичні технології. Політичні рішення. Процес політичної соціалізації. Політична участь та її форми. Інститут політичного лідерства. Політичні еліти як суб’єкти політики. Політичні партії. Типологія партійних систем. Демократичні принципи виборів. Основні виборчі системи. Еволюція виборчої системи України. Суть, ознаки, функції та структура держави. Форма держави. Державно-територіальний устрій. Монархічна та республіканська форма правління. Правова держава та громадянське суспільство. Демократія та демократичні політичні режими. Сучасні концепції демократії. Основні ознаки тоталітарного режиму. Сутність та особливості авторитаризму. Система державного правління в Україні. Особливості системи місцевого самоврядування в Україні. Зовнішня політика держави. Міжнародні відносини: сутність, види, принципи та суб’єкти. Фактори сили в міжнародній політиці. Причини та типологія міжнародних конфліктів. Україна в системі міжнародних відносин.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: (100%): усне опитування, виступи на семінарах.
Рекомендована література: • Гелей С.Д. Політологія: Навч. посіб. / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 7-ме вид,, переробл. і доп. – К.: Знання, 2008. – 415. • Піча В.М. Політологія / В.М. Піча, Н.М. Хома. – Львів: "Новий світ-2000"., 2002. – 344 с. • Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика // А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко.– 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003.– 664 с. • Політологія: Навч. посібник / О.О. Волинець та ін. – Серія "Дистанційне навчання". – № 28. – Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 360 с. • Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник П.П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.