Іноземна мова за професійним спрямуванням

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.38
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: кафедра ноземних мов гуманітарно-соціального спрямування
Лектор: Закаулова Ю.В., Жорняк Н.Є.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - робити структуровані презентації професійного змісту з використанням відповідних лінгвістичних і нелінгвістичних засобів комунікації; - демонструвати здатність логічно і послідовно організувати інформацію на загальні теми, пов'язані з навчанням і роботою/спеціалізацією, демонструвати достатній діапазон відповідної лексики, що стосується теми; - демонструвати робоче розуміння мети, структури, загального і детального змісту і вимог навчальної і робочої документації; - розуміти та правильно інтерпретувати поняття «міжкультурна комунікація»; - оперувати суповідними поняттями щодо визначеної тематики; - оволодіти навиками вербальної та невербальної комунікації на побутовому та академічному рівні, беручи до уваги особливості останньої у різних країнах світу; - вміти ефективно працювати з різними об'ємами інфорvації, ефектиіно нотувати та накопичувати дані; - вивчити та проаналізувати особливості міжкультурної комунікації у різних професійних сферах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Рівень знань В1. Іноземна мова за професійним спрямуванням.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття міжкультурної комунікації Фактори, що впливають на міжкультурну комунікацію. Як зрозуміти один одного: риси вправного слухача та вправного мовця. Невербальна комунікація та мова. Як ефективно робити нотатки та запам’ятовувати інформацію. Важливість міжкультурної комунікації у різних професійних сферах. Перспективи міжкультурної комунікації. Культурна обізнаність.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо Підсумковий контроль: диференціований залік Методи і критерії оцінювання: · Максимальна оцінка в балах: 100 Письмова контрольна робота –(30) Аудиторна робота (70) Аудіювання 10 Читання 10 Мовлення 10 Письмо 10 Самостійна робота (30) Виконання лексико-граматичних вправ з підручника та тестів у ВНС 10 Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника. 10 Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 10
Рекомендована література: 1. Arent, R. Building the cross-cultural gap: Listening ans Speaking tasks for developing Fluency in English / http://www.press.umich.edu/titleDetailDesc.do?id=302593. -Michigan, 2009. 2. Stockinger, P. Intercultural communication. A general introduction. NATO Regional Cooperation Course.- Paris, 2010. 3. Behning, A. Intercultural communication: An Overview. – Berlin, 2017. 4. Holliday, A., Hyde, M., Kullman, J. Intercultural communication: An advanced resource book. – Taylor & Francis E-library, 2004. 5. Livermore, D. Expand your borders. Published by Cultural Intelligence Center. – Michigan, 2013. 6. Кострицька С.І., Зуєнок І.І., Швець О.Д, Поперечна Н.В. Англійська мова для навчання і роботи: підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 4 т. Т. 1. Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищах = English for Study and Work: Coursebook in 4 books.Book 1 Socialising in Academic and Professional Environment/ С.І. Кострицька, І.І. 2.Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В. Поперечна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 162 с. 7. Convery I., Corsane G., Davis P. Making Sense of Place, Multidisciplinary Perspectives. – Boydell & Brewer, 2012. — 350 p. 8. Murphy R., English Grammar in Use. CEF Level: B1 Intermediate - B2 High Intermediate. Cambridge University Press. 9. Stone Philip, Hartmann Rudi, Seaton Tony (eds.) The Palgrave handbook of dark tourism studies. – New York: Palgrave Macmillan, 2018. — 806 p. 10. The Routledge Handbook of Cultural Tourism / Ed. by: Melanie Smith , Greg Richards. – Routledge, 2012. 11. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова за професійним спрямуванням, ч.1», Сертифікат №02044. Укладачі Білик О.О., Гавран М.І., Гук Л. І., Марціхів Х.Р.,Проць М.З. Адреса розміщення: http://lpnu.ua/course/view.php?id=3277 Номер та дата реєстрації: Е41-185-191/2017 від 20.11.2017 р. 12. Dictionaries.