Трудове право

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.53
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Лектор: Н.П. Павлів-Самоїл
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: порядок документального оформлення на підприємствах, установах, організаціях індивідуальних та колективних відносин; порядок ведення колективних переговорів при укладенні колективного договору; зміст та порядок прийняття локальних актів; документальне оформлення порядку укладення трудового договору, трудового контракту; оформлення супровідних документів різних видів переведення працівника; оформлення припинення трудових правовідносин: з ініціативи працівника, з ініціативи роботодавця, з ініціативи третіх осіб, що не є стороною трудового договору; порядок встановлення та регулювання робочого часу, його окремих видів та режимів; порядок та оформлення надання відпусток, передбачених законодавством; порядок та оформлення притягнення працівників до відповідальності: дисциплінарної, матеріальної; здійснення організаційних питань з охорони праці на підприємствах, установах, організаціях; основи регулювання соціально-партнерських відносин. Вміти: грамотно використовувати нормативно-правові акти; визначати порядок прийняття та оформлення локальних актів; характеризувати права та обов’язки працівника, роботодавця, трудового колективу; визначати підстави та порядок притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності; вирішувати індивідуальні та колективні спори; аналізувати спірні питання, які виникають на практиці (у сфері використання найманої праці на підставі трудових договорів) при застосуванні норм трудового законодавства та судовий порядок їх розгляду.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія держави і права; Конституційне право.
Короткий зміст навчальної програми: Мета: дати студентам ґрунтовні знання з практичного застосування норм трудового права України; сприяти здобуттю студентами навичок самостійної роботи, що дозволить поглиблювати й оновлювати практичні навики у сфері застосування найманої праці та соціального партнерства; сформувати правничу правосвідомість та підвищити рівень правової культури. Завданням дисципліни є вивчення студентами нормативно-правових джерел, які регулюють порядок виникнення, зміни та припинення трудових відносин та відносин між трудовим колективом та роботодавцем, а також опанування ними основних практичних проблем, які існують у сфері використання найманої праці на підставі трудових договорів.
Методи та критерії оцінювання: Оцінюються усне опитування на практичних заняттях; виступ на практичних заняттях із рефератом, доповіддю, участь у дискусії тощо; тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу; письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення практичних завдань, вправ тощо); виконання домашнього завдання; екзамен.
Рекомендована література: 1. Вишновецька С. Поняття та особливості трудових процесуальних відносин. Підприємництво, господарство і право. 2004. № 4. С. 71 – 74. 2. Добродумов П. О. Діловодство і документація: навчально-методичний посібник. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». 2014. 209 с. 3. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників: Наказ Міністерства соціального захисту від 29.07.1993 № 58. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93#Text. 4. Інструкція про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності: Наказ Міністерства охорони здоров‘я України від 14.04.1995 р. № 66. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0270-95#Text. 5. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: / Наказ Міністерства фінансів України від 13.05.1998 р. № 59 URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98#Text . 6. Козак З. Сфера договірного регулювання за трудовим правом. Вісник Львівського ун-ту. Серія юридична. 2002. Випуск 37. С. 343 – 348. 7. Лещух Д. Р. Оформлення трудового договору: проблеми термінології та правового регулювання. Вісник Львівського ун-ту. Серія юрид. 2003. № 38. С.35 – 41. 8. Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2006 р. № 359. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0359203-06#Text. 9. Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу: Наказ Мінпраці та соціальної політики від 19.04.2006. № 138 URL.: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0138203-06#Text. 10. Методичні рекомендації щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) з метою захисту прав працівників: Рекомендації ФПСУ від 11.08.2015 р. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0002580-15#Text. 11. Парпан Т. В. Про недійсність умов трудового договору. Вісник Львівського ун-ту. Серія юрид. 2002. Вип.37. С. 354 – 358. 12. Парпан Т. В. Про істотні умови трудового договору. Вісник Львів. ун-ту. Сер. юрид. 2001. Вип.36. С. 366 – 369. 13. Пилипенко П. Д. Способи укладення трудового договору. Право України. 2001. № 4. С. 56 – 60. 14. Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці (Форми № П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6, П-7): Наказ Держкомстат України від 05.12.2008 N 489. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0489202-08#Text. 15. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992 р. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92#Text. 16. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.1997 р. URL.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93#Text. 17. Реус О. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми. Право України. 2001. № 8. С. 78 – 83. 18. Сліпенько Р. Становлення трудового процесуального права як самостійної галузі українського права. Право України. 2007. №7. С. 41 – 45. 19. Царьова І. В. Юридичне документознавство: навчальний посібник. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ. 2017. 172 с.