Історія мистецтва, архітектури і дизайну, частина 2

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.8
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Доцент, к.арх. Крамарчук Х.П. Доцент, к.арх. Білінська О.Б.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні результати навчання: ПРН7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень ПРН13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну ПРН14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики. ПРН15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках. ПРН18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну. Комунікація (КОМ) КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ.2 Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія і відповідальність (АіВ) АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. ВіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Історія мистецтва, архітектури та дизайну, ч.1, Композиція та формотворення в дизайні, ч.1, Основи проектної та комп’ютерної графіки, ч.1, Живопис, рисунок, скульптура, ч.1 Супутні і наступні навчальні дисципліни: Основи проектної та комп’ютерної графіки, ч.2 (супутня дисципліна) Живопис, рисунок, скульптура, ч.2 (супутня дисципліна) Історія мистецтва, архітектури та дизайну, ч.3, ч.4 Психологія дизайну (V семестр) Декоративно-ужиткове мистецтво (VІ семестр)
Короткий зміст навчальної програми: Курс « Історія мистецтва, архітектури і дизайну» є одним із базових у підготовці фахівців за спеціальністю «Дизайн». Цей курс має на меті дати студентам основні знання з теорії візуального мистецтва, починаючи від генеральної ієрархії видів та жанрів, включаючи аналітичний розгляд тектонічних та композиційних структур об’ємно- просторових творів, а також декоративної та зображально-пластичної композиції. У процесі вивчення дисципліни висвітлюються історичні етапи генезису первісного мистецтва, та його розвитку у наступні епохи Стародавнього світу, Середньовіччя і Відродження. Велика увага приділена світоглядним чинникам, які впливають на розвиток мистецьких форм, образів. Лекційний курс включає найважливіші пам’ятки світової архітектури, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, скульптури. Викладання історії української архітектури і мистецтва проводиться синхронно із висвітленням історико-мистецьких процесів світової художньої культури.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (50%): практичні роботи, індивідуальне графічне завдання. - Підсумковий контроль (50%): тестова (письмова) складова екзамену. Протягом семестру, за поточний контроль студент може набрати до 50 балів. На екзамені – максимально 50 балів. Для допуску до екзамену студент повинен набрати за поточний контроль не менше 20 балів. При оцінюванні завдань враховуються повнота складу виконаного завдання, відповідність виконання поставленим завданням: - вміння ідентифікувати і працювати з візуальними матеріалами відповідно до тем первісного та середньовічного мистецтва ; - вміння здійснювати аналіз визначальних і стилістичних характеристик творів і способи їх композиційної побудови при замальовуванні деталей, орнаментів, елементів інтер’єру та екстер’єру; - проявляти креативність і творчий підхід у техніці подачі, компоновці на листку - вчасно і в необхідному обсязі представити матеріали графічних завдань.
Рекомендована література: 1. Алпатов М. Всеобщая история искусства: в 3 т. – М., 1948. – Т. 1. 2. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства: от древнейших времен. - М. Искусство, 1982. - 578с. 3. Бьорд М. Книга 100 ідей, що змінили мистецтво ArtHuss, 2019, 216с. 4. Вейс Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежд, утварь: Иллюстрованная энциклопедия в 3- х томах.- М.: Изд-во ЭКСМО- Пресс, 2000Гомбрих Э. История искусства. – Вып. ІІ. – Москва: АСТ, 1998. – 688 . 5. Вейс Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежд, утварь: Иллюстрованная энциклопедия в 3- х томах.- М.: Изд-во ЭКСМО- Пресс, 2000. 6. Велика ілюстрована енциклопедія мистецтв: пер. зангл./ авт. тексту М. Холлінгмворт – К.: Махаон-Україна, 2011. – 512 с.: іл 7. Верман К. История искусств всех времен и народов: в 3 т.– М., 2001. – Т. 2. 8. Всеобщая история искусств. В 6-ти томах. Под. ред. Чегодаева А.Д.– М., 1966г. 9. Всеобщая история искусств: в 6 т. Искусство средних веков / под ред. Б. Веймара, Ю. Колпинского. – М., 1960. – Т. 2. – Кн. 1. 10. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – Вып. ІІ. – Москва: Искусство, 1989. – 318 с: илл. 11. История искусства зарубежных стран. Средние века, Возрождение: уч. / под ред. Ц. Нессельштраус. – М., 1982, 2003. 12. Кес Д. Стили мебели. – Будапешт: Академия наук Венгрии, 1981. – 270с 13. Кох Вильфрид. Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству од античности до современности/ Пер. с нем. – М.:БММАО, 2005.-528с. 14. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво у 3-ох томах.- Львів, 2003-2008. 15. Ліндсей Дж. Коротка історія культури від доісторичних часів до доби Відродження. В 2-х томах. – Київ: Мистецтво, 1995. 16. Лясковская О. Французская готика XII–XIV вв. – М., 1973. 17. Мордвинцева В.И. Полихромный звериный стиль: Монография. – Симферополь: Универсум, 2003. – 216 с.: ил. 18. Нессельштраус Ц. Искусство Западной Европы в средние века. – М.-Л., 1964. 19. Нессельштраус Ц. Искусство раннего Средневековья. (Дороманское искусство). – СПб., 2000. 20. Романенкова Ю. В. Маньєризм у художній культурі європи кін.XV – I пол. XVII ст.: тенденції стильової трансформації. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня, доктора мистецтвознавства. Київ , 2010. – 38 с. 21. Сопоцинский О. Искусство западноевропейского средневековья. – М., 1964. 22. Степовик Д. Історія української ікони Х – ХХ століть. – К., 1996. 23. Тимофієнко В. Архітектура і монументальне мистецтво (терміни і поняття) К. 2002. 24. Тимофієнко В. Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття. – К.: Вид-во Інституту проблем сучасного мистецтва, Головкиївархітектура, 2002. – 472 с. 25. Тимофієнко В.І. Нариси всесвітньої історії архітектури : В 4-х т. / Володимир Іванович Тимофієнко; За ред. В. Єжов.– К. : КНУБА, 2000 . 26. Тимофієнко В.І. Історія архітектури Стародавнього світу: Підручник для вузів. – К.: Наук. Думка, 2006. – 512 с., іл. 27. Тяжелов В. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. – М., 1981. (Малая история искусств) 28. Фартінг С. Історія мистецтва від найдавніших часів до сьогодення Vivat 2019, 576c. 29. Фартінг С. Історія мистецтва від найдавніших часів до сьогодення. – Х.: Vivat, 2019. – 576 с 30. Ходж А.Н. Історія мистецтва / А.Н.Ходж; [пер. з англ.] – Харків, 2012. 31. Чешир Лі. Ключові моменти в мистецтві: Book Chef 2021, 176 с. Допоміжна 1. Історія української архітектури / В.І.Тимофієнко, Ю.С.Асєєв, В.В.Bечерський та ін. / за ред. В.І. Тимофієнка. – К. : Техніка, 2003. – 472 с. 2. Панофский Э. Перспектива как символическая форма. Готическая архитектура и схоластика. Спб.: Азбука-классика, 2004. - 336с. 3. Степовик Д. Історія української ікони Х-ХХ століть.- К.,1996 4. Памятники мирового искусства. Випуск VIII. Искусство Италии ХІІІ- XV веков. И.А.Смирнова. – М.: Искусство, 1987. – 560c 5. Жишкович В. Пластика Русі-України Х – перша пол. ХІV ст. – Львів, 1999. 11.Історія українського мистецтва. В 6-ти т. – К., 1966–1970. 12.Попович М. В. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998. – 728 с. 6. Сак Л.М. Фламандський живопис ХVІІ століття. – Київ, 1970. 7. Античность. Средние века. Новое время. Проблемы искусства. – М., 1977. 8. Арган Дж. К. История итальянского искусства: в 2 т. / пер. с ит. – М., 1990. – Т. 1. 9. Гнедич П. Всемирная история искусств. – М., 1997. 10. Гофф Ле Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992. 11. Гращенков В. Искусство Западной Европы и Византии – М., 1978. 12. Гуревич А. Категории средневековой культуры. – М., 1984. 13. Гуревич А. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. – М., 1989. 14. Даркевич В. Путями средневековых мастеров. – М., 1972. 15. Дворжак М. Очерки по искусству средневековья. – Л., 1934 16. Дюбі Ж. Доба соборів. Мистецтво та суспільство 980–1420 рр. / пер. з фр. – К., 2003. 17. Ильина Т. История искусств. Западноевропейское искусство: уч. – М., 2007. 18. Ильина Т. Западноевропейское искусcтво. – М.,1983. 19. Искусство стран и народов мира: в 5 т. – М., 1962, 1965, 1971, 1978, 1981. 20. Каптерева Т. Искусство Испании: средние века. Эпоха Возрождения. – М., 1988. 21. Кожин Н. Очерки искусства западноевропейского средневековья. – М., 1944. 22. Крыжановская М. Искусство западного средневековья. – Л., 1963. 23. Лайта Э. Ранняя французская живопись/ пер. с венг. – Будапешт, 1984. 24. Любимов Л. Искусство Западной Европы. Средние века и Возрождение. – М., 1996. 25. Мастера искусства об искусстве: в 7 т. – М., 1988. – Т. 1. 26. Муратова К. Мастера французской готики ХІІ – ХІІІ в. – М., 1988. 27. Муратов П. Образы Италии. – СПб., 2009. 33. Овсянников Ю. История памятников Средневековья. – М., 1995. 28. Певзнер Н. Английское в английском искусстве / пер. с анг. – М., 2004. 29. Рескин Д. Семь светочей архитектуры / пер. с англ. – СПб., 2008. 30. Рескин Д. Камни Венеции / пер. с англ. – СПб., 2009. 31. Романова В. Рукописная книга и готическое письмо во Франции XIIІ– XIV вв. – М., 1975. 32. Ротенберг Е. Искусство готической эпохи. Система художественных видов. – М., 2001. 33. Ротенберг Е. Искусство романской эпохи. Система художественных видов. – М. 2007. 34. Садохин А. Мировая культура и искусство: уч. пособие. – М., 2007. 35. Стародубова В. Братья Лимбурги. «Времена года». – М., 1974. 36. Сукале Р., Венигер М., Вудрам М. Готика. – Таschen, 2007. 37. Фулканелли. Тайны готических соборов. – СПб., 2002. 38. Фурасьев А. Эпоха Меровингов: орлы Рима и вороны Вотана / Государственный Эрмитаж. – СПб., 2009. 39. Хейзинга Й. Осень средневековья. – М., 1988. 40. Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. – СПб., 2003. 41. Эко У. Эволюция средневековой эстетики. – СПб., 2004. 42. Эрши А. Живопись интернациональной готики / пер. с венг. – Будапешт, 1984. 43. Ювалова Е. Немецкая скульптура. 1200–1270. – М., 1983. 44. Ятребицкая А. Западная Европа ХІ – ХІІІ вв. – М., 1978. 45. The Museu Nacional d'Art de Catalunya. – Barselona, 2009.