Бізнес-економіка

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.27
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Доцент Данилович-Кропивницька М.Л., к.е.н., доцент Канцір І.А.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен знати і вміти: - вільно орієнтуватися у закономірностях розвитку суспільного виробництва; - формулювати бізнес-ідею, репрезентувати механізм її генерації при формуванні бізнес-моделі фірми; - здійснювати моніторинг поведінки економічних суб'єктів у ринкових умовах; - аналізувати конкурентне середовище діяльності підприємства; - прогнозувати вплив макроекономічних показників на підприємницьку діяльність; - визначати особливості державного регулювання підприємництва в Україні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Поняття економіки та бізнесу. Підприємництво, як суб'єкт економічної системи. Бізнес-ідея та механізм її генерації. Формування бізнес-моделі фірми. Бізнес-планування у підприємництві. Показники ефективності підприємницької діяльності. Сутність попиту та пропозиції, в контексті ефективності реалізації бізнес-ідеї. Аналіз поведінки споживача, як запорука фінансової стійкості фірми. Витрати та доходи у підприємницькій діяльності. Зміст та функції підприємницького ризику. Шляхи та методи зниження ризику в бізнес-діяльності. Аналіз бізнес-перспектив («витрати-обсяг-прибуток»). Конкурентне середовище діяльності підприємства. Види ринків: монополія та її види; монополістична конкуренція, олігополія. Процес організації управління та його складові. Загальна характеристика культури і етики бізнес-діяльності. Макроекономічні показники та їх вплив на підприємницьку діяльність. Передумови та механізми державного регулювання підприємництва.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на практичних заняттях (30%); Підсумковий контроль (70 %, залік)
Рекомендована література: 1. Вассерман Н. Дилема засновника бізнесу. Як попередити помилки й уникнути їх під час створення стартапу / Н. Вассерман. - Харків : Віват, 2018. - 480 с. 2. Ватаманюк О. З. Бізнес-економіка: навчальний посібник / О. З. Ватаманюк. - Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 324 с. 3. Дмитрієв І. А. Економіка і бізнес : навчальний посібник / І. А. Дмитрієв, Я. С. Левченко, І. Ю. Шевченко. – Х. : ФОП «Бровін О. В.», 2018. – 316 с. 4. Швиданенко Г. Бізнес-економіка : 9Z / Г. Швиданенко, О. Пестрова-Блоцька. - Київ : Віпол, 2018. - 216 с. 5. Terry Miller Anthony B. Kim James M. Roberts with Patrick Tyrrell 2019 index of economic freedom 25 th anniversary edition. URL : https://ueff.org/images/UEFF/content/indices/heritage/heritage_index_2019.pdf.