Фінансово-кредитне забезпечення власного бізнесу

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.54
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: К.е.н., доц. Коць Ольга Олегівна К.е.н., доц. Віблий Петро Іванович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати: засади утворення, державної реєстрації та припинення діяльності суб’єктів господарювання, принципи підприємницької діяльності, основи здійснення некомерційної діяльності, особливості діяльності громадянина як суб’єкта господарювання, поняття фінансової діяльності та її види і особливості здійснення, напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у фінансово-економічній діяльності - уміти: враховувати основні економічні закони, принципи та застосовувати елементи знань з дисципліни під час організації власної діяльності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Види господарських товариств та малий бізнес. Процес творення власного бізнесу, реєстрація, ліцензування. Оподаткування та звітність малого бізнесу. Спрощена система оподаткування (Єдиний податок). Кредитування малого бізнесу. Бізнес-план інвестиційного проекту. Маркетинг у соціaльних мережах (SMM)
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (60 %): усне опитування, індивідуальна робота - контрольний захід (40 %): написання та захист контрольної роботи
Рекомендована література: - Петрушевська В. В. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва : конспект лекцій / В. В. Петрушевська, П.П. Можаровська, Н.О. Одинцова ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький державний університет управління. - Донецьк : Технопак, 2015. - 105 с. - Дехтяр Н. А. Фінансовий механізм діяльності суб’єктів господарювання : монографія / Н. А. Дехтяр, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль. - Суми : Університетська книга, 2016. - 181 с. - Колесников О. В. Економіко-фінансова діяльність підприємства: навч. посіб. / О. В. Колесников; МОНМС України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 182 с. - Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч. посіб. / О. Е. Лубенченко, Н. В. Гришко, І. Л. Чабаненко; Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ, 2016. — 223 с.