Вебдизайн (курсовий проєкт)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.99
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Дубова-Страшевська Маріанна Юріївна Киселенко Марія Олександрівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті навчання здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПРНВ 2.3 Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ 2.4 Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. ПРНВ 2.6. Вміти будувати віртуальну інформаційну модель для конкретного дизайн об’єкту а також виконувати моделі для поліграфії та мультимедійного простору. ПРНВ 2.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях а також під час презентації готових проектів. КОМ 1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ 1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ 4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ 5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: - Основи візуальних комунікацій і комп. графіки - Психологія дизайну - Технології і матеріали у графічному дизайні - Веб-дизайн Супутні і наступні навчальні дисципліни: - Теорія комунікації в мас. культурі - Рекламний дизайн і копірайтинг - Типографіка і шрифти
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Веб-дизайн (КП)» - один із складових комплексу фахової підготовки студентів спеціальності Дизайн (дизайн середовища) та розрахований на один семестр навчання. В загальному охоплює 120 годин і структурно включає в себе практичну складову. Виконання курсового проекту сприяє опануванню всіх етапі створення елементів дизайну веб-сторінки та пояснює нюанси в створенні ілюстрацій, дизайну користувацьких веб-інтерфейсів (UI/UX), рекламних банерів. Студенти вивчають особливості застосування типографії і різних графічних форматів, а також психологію впливу на людину у веб-дизайні. Тема курсового проекту: "Віртуальна мапа"
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль здійснюється по ходу навчання і дає можливість визначити ступінь сформованості знань, умінь, навичок студентів, крім того стимулює відповідальність студентів за підготовку до кожного заняття. Визначення рівня знань студентів з навчальної дисципліни "Веб-дизайн (КП)" здійснюється здачею поточних завдань та курсового проекту. Підсумковий контроль: проектна частина та захист роботи.
Рекомендована література: 1. Комп’ютерне моделювання зображень : Навчальний посібник / Валерий Антонов, Юлія Антонова-Рафі. - К. : КНТ, 2007. - 245,[2] с. - Бібліогр. с. 240-245. 2. Веб-дизайн : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Пасічник, В. В. Пасічник ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Л. : Магнолія 2006, 2010. – 519 с. : іл. – (Серія "Комп'ютинг"). – ISBN 978-966-2025-33-0 3. Інтернет: Сервіси, HTML і web-дизайн : Навчальний посібник / Ярослав Глинський, Вікторія Ряжська,. - 2-е вид., доп. - Львів : Деол : СПД Глинський, 2003. – 187 с. : іл 4. Інтернет: Мережі, HTML і телекомунікації : навч. посібник: самоучитель / Ярослав Глинський, Вікторія Ряжська. - 4-те доп. вид. - Львів : СПД Глинський, 2007. – 221 с. 5. Победин В. А. Знаки в графическом дизайне. – Харьков: Ранок Веста, 2001. 6. Джаннальберто Бендацці. Світова історія анімації. Книга перша: Від початку до Золотої доби. 2020 7. Michael D. Mattesi - Force: Character Design from Life Drawing. 2008 8. Michael D Matessi - Force: Dynamic Life Drawing for Animators, 2017 9. Burne Hogarth - Drawing Dynamic Hands, 2017 10. Ken Hultgren - The the Art of Animal Drawing: Construction, Action Analysis, Caricature, 1951 11. Gwen White. Perspective. A guide for artists, architects and designers, 1968 12. Eric Goldberg. Character animation crash course, 2008

Вебдизайн

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.97
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Проскуряков Олексій Вікторович, кандидат архітектури, доцент
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ 2.3. Орієнтуватися в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп’ютерним забезпеченням. ПРНВ 2.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. ПРНВ 2.6. Вміти будувати віртуальну інформаційну модель для конкретного дизайн об’єкту а також виконувати моделі для поліграфії та мультимедійного простору. ПРНВ 2.8. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях а також під час презентації готових проектів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: - Основи візуальних комунікацій і комп’ютерної графіки - Технології і матеріали у графічному дизайні - Інтерактивний дизайн Супутні і наступні навчальні дисципліни: - Веб-дизайн (КП) - Рекламний дизайн і копірайтинг (КП) - Мультимидійний дизайн
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Основи Веб-дизайну» - один із складових комплексу фахової підготовки студентів спеціальності Дизайн (дизайн середовища) та розрахований на один семестр навчання. В загальному охоплює 150 годин і структурно включає в себе теоретичну та практичну науково-дослідну складову. Виконання курсового проекту сприяє опануванню всіх етапів створення дизайну веб-сторінки та пояснює нюанси в створенні прототипів, дизайну користувацьких веб-інтерфейсів (UI/UX). Студенти вивчають особливості застосування типографії і різних графічних форматів, а також психологію впливу конкретних кольорових схем на людину у веб-дизайні.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 40 балів за виконання індивідуальних графічних завдань (самостійна робота — 20б., КП — 20б.). Та 60 балів на підсумковому екзамені. Екзамен з дисципліни «Основи Веб-дизайну» проводиться в тестовій формі у ВНС.
Рекомендована література: 1. Комп’ютерне моделювання зображень : Навчальний посібник / Валерий Антонов, Юлія Антонова-Рафі. - К. : КНТ, 2007. - 245 с. 2. Веб-дизайн : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Пасічник, В. В. Пасічник ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Л. : Магнолія 2006, 2010. – 519 с. : іл. – (Серія "Комп'ютинг"). – ISBN 978-966-2025-33-0 3. Інтернет: Сервіси, HTML і web-дизайн : Навчальний посібник / Ярослав Глинський, Вікторія Ряжська,. - 2-е вид., доп. - Львів : Деол : СПД Глинський, 2003. – 187 с. : іл 4. Інтернет: Мережі, HTML і телекомунікації : навч. посібник: самоучитель / Ярослав Глинський, Вікторія Ряжська. - 4-те доп. вид. - Львів : СПД Глинський, 2007. – 221 с. : іл., табл.