Інформаційні технології організації бізнесу

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.39
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: Марковець О.В. к.т.н.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати сутність бізнес-процесів, мету та критерії ефективності застосування нових інформаційних технологій для оптимізації ділової активності; знати сучасні методи оптимізації та проектування ділової активності вміти проектувати системи інформаційного забезпечення ділової активності на основі сучасних методів та засобів; вміти планувати процес впровадження нових інформаційних технологій в діяльності підприємств та фірм
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Іноземна мова за професійним спрямуванням
Короткий зміст навчальної програми: Основні підходи до проектування та оптимізації бізнес-процесів. Методи організації та проектування бізнес-процесів. Основні принципи системного підходу до моделювання бізнес-процесів. Метод функціонального моделювання SADT (IDEF0). Система стандартів IDEF. Моделювання потоків даних. Технологія системно-об’єктного моделювання. Концептуальні основи CASE-технологій
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмова форма (100%)
Рекомендована література: 1. Кравець Р.Б. Інформаційні технології організації бізнесу: Навч.посібник/ Р.Б. Кравець, Ю.О. Сєров, О.В. Марковець – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013, – 228 с. 2. Катренко А.В. Системний аналіз : підручник / А. В. Катренко ; наук. ред. В. В. Пасічник. — Львів :Новий світ-2000, 2013. — 396 с. 3. Катренко А.В. Управління IT-проектами. - Львів: «Новий Світ-2000» , 2013. - 550 с.