Історико-культурна спадщина та забезпечення сталого розвитку суспільства

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.41
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н. Гнідик І.І.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Набуття теоретичних знань про концепції, дефініції, способи реалізації сталого розвитку суспільства та роль історико-культурної спадщини у цьому вимірі; ознайомлення із функціями історико-культурної спадщини у сучасному суспільстві; аналіз досвіду реалізації сталого розвитку суспільства зарубіжних країн; дослідження стану розвитку та популяризації історико-культурної спадщини та сталого розвитку суспільства в Україні; формування практичних навичок у розробці стратегій забезпечення сталого розвитку через реформування сфери історико-культурної спадщини. Підготовлений фахівець має вміти: • застосовувати отримані знання у практичній діяльності у музеях та суспільно-культурних інституціях • аналізувати стан реалізації сталого розвитку суспільства як на глобальному, так і на територіальному рівні; • володіти законодавчою базою у сфері історико-культурної спадщини; • відстежувати інновації та креативні підходи у площині розвитку сталого суспільства та історико-культурної спадщини • організовувати професійну діяльність та комунікацію з людьми • аналізувати реалізацію сталого розвитку у різних вимірах суспільства (соціальний, економічний, екологічний, культурний)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія державності та культури України
Короткий зміст навчальної програми: Зміст, історія розвитку, принципи, складові та індикатори концепції сталого розвитку суспільства; закони, документи та міжнародні договори, що регулюють зазначені аспекти; глобальні проблеми людства ХХІ ст., що зумовлюють гостру потребу реалізації стратегії сталого розвитку суспільства; міжнародний досвід реалізації сталого розвитку суспільства на перетині з історико-культурною спадщиною; новітня функція історико-культурної спадщини як основи для сталого розвитку суспільства; український та європейський контекст зазначеної проблематики; інновації у сфері історико-культурної спадщини; розвиток туризму та бізнесу у контексті сталого розвитку суспільства; популяризація та реалізація потенціалу історико-культурної спадщини у вимірі сталого розвитку суспільства; розвиток сталого туризму у площині культурної спадщини.
Методи та критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування, відповіді усні, письмові; аналітично-творчі завдання); підсумковий контроль – 60 балів (залік).
Рекомендована література: 1. Дейлі, Герман.Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку = The Economics of Sustainable Development ; [пер. з англ.]; Ін-т сталого розвитку. Київ: Інтелсфера, 2002. 312 с. 2. Катаргіна Т. Збереження культурної спадщини у Великій Британії, США, Канаді (історія і сучасність). К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. 186 с. 3. Кононенко О. Актуальні проблеми сталого розвитку: навчально-методичний посібник. К.: ДП «Прінт сервіс», 2016. 109 с. 4. Концепція державної політики реформування сфери охорони нерухомої культурної спадщини // http://mincult.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245358162 5. Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека: Зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 20 квітня 2017 р., Київ / Український центр культурних досліджень ; заг. ред. О.А. Буценка [та ін.] ; [упор. Босик З.О. ; відп. ред. Телеуця В.В.]. К. : НАКККіМ, 2017. Т.І. 174 с. 256 с. 6. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України Б. Є. Патона. К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. 72 с. 7. Поливач К.А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України / Наук. ред. Руденко Л.Г. К.: Інститут географії НАН України, 2012. 208 с. 8. Садовенко А., Масловська Л., Середа В., Тимочко Т. Сталий розвиток суспільства. Навчальний посібник. 2 вид. К., 2011. 392 с. 9. Стратегія сталого розвитку (туристична галузь)./ Ісаєнко В.М., Ніколаєв К.Д., Бабікова К.О., Білявський Г.О., Смирнов І.Г. К., 2013. 301 с. 10. Cultural Heritage and Sustainable Development: Economic Benefits, Social Opportunities and Policy Challenges. Editors George Mergos, Nikolas Patsavos. Publisher:Technical University of Crete Chania, 2017, 416 р. 11. Cultural Heritage and the Challenge of Sustainability. Diane Barthel-Bouchier. Routledge, 2016. 235 р. 12. Urban Heritage, Development and Sustainability: International Frameworks, National and Local Governance. Sophia Labadi, William Logan. Routledge, 2015. 314 р.