Живопис, рисунок, скульптура, частина 4

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.25
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Лесюк Катерина Василівна, старший викладач Кузик Ігор Миколайович, асистент Кузів Катерина Василівна, асистент
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: ІНТ Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій і методів дизайну та характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Загальних: ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. Фахових (спеціальних): КС3. Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів дизайну. КС6. Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями). КС8. Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об’єкта. КС9. Здатність зображувати об’єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Рисунок, живопис, скульптура ч.1, ч.2, ч.3, Композиція та формотворення в дизайні, Історія мистецтва, архітектури і дизайну ч.1,ч.2, Основи проектної та комп’ютерної графіки Супутні і наступні навчальні дисципліни: Рисунок, живопис, скульптура ч.4,ч.5,ч.6,ч.7, 3D моделювання, Концептуальний дизайн, Мультимедійний дизайн, Історія мистецтва, архітектури і дизайну ч.3,ч.4, ч.5.
Короткий зміст навчальної програми: В основу дисципліни «Живопис, рисунок, скульптура, частина 4» послідовно закладені допоміжні теми теоретичних та практичних положень, що розкривають основні закономірності процесу рисунку та живопису. Навчальна робота супроводжується коротким теоретичним викладом у вигляді пояснень викладачів в процесі виконання завдань, або на вступних лекціях, якими відкриваються відповідні теми. Композиційні варіанти, засоби, технічні прийоми, матеріали ? вибираються в залежності від теми завдання та тривалості академічного рисунку. Основи малярства і рисунку вивчаються на натюрмортах, в інтер'єрі, на пленері, на живих моделях, на студіюванням гіпсових зліпках голів, а навчальні постановки розподілені в певній методичній послідовності відповідно до складності завдання. Первинні навики з малярства добре засвоюється на студіях мертвої натури (натюрмортах). Постановки повинні бути різноманітними відповідно до характеру програмних завдань. Основні студії відбуваються при природному бічному освітленні. До них відносяться постановки об'ємно-просторового (реалістичного) вирішення. Особливої уваги у вивченні кольору заслуговують натюрморт з конкретною колористичною палітрою (монохромія, поліхромія, нюанс, контраст). Вивчення кольору з допомогою прямого освітлення призводить до декоративно-площинного вирішення завдання. Студії над такими постановками допоможуть дизайнерам використати набуті навики у подальшій творчій роботі та проектній діяльності. Паралельно з вивченням кольору звертається увага на тональність кольорових плям, вишукується світловий домінант в композиції. Лінійно-конструктивний аналіз застосовується для розуміння об’єму і функціональності форми. Світло тіньове вирішення розмежуванням на партії світла тіні для грамотного вияву й трактування об’єму форми. Основними темами живопису і рисунку є: реалістичні та декоративні натюрморти, портрет людини, етюди і начерки зоологічних форм, архітектонічна зоологічна форма, архітектура та пленерний живопис . Композиційні варіанти, засоби, технічні прийоми, матеріали вибираються в залежності від теми завдання та його тривалості. Вивчення запропоновано курсу орієнтує студентів до візуально аналітично-творчого процесу і спрямовує на самостійний пошук ідей та вирішень в поставлених практичних завданнях. Все це повинно впливати на мистецьке мислення та формування естетичного чуття студента-дизайнера, вчить володіти практичними навиками для того, щоб в майбутньому передавати свої ідеї та почуття.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів за виконання 10 графічних завдань. Середній бал за аудиторні завдання вираховується наступним чином: сумується кількість балів за кожне із завдань та ділитися на їх кількість.
Рекомендована література: 1. Смит Р. Настольная книга художника. Оборудование, материалы, процессы, техники / Рэй Смит. пер. с англ. В. А. Нефедова. – М. : "ООО-Изд. АСТ", 2004. 2. Горбенко А.А. Акварельная живопись для архитекторов / А.А. Горбенко. – К : Будівельник, 1982. 3. Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок / Г.Є. Гребенюк. – К.:Техніка, 1997. 4. Линдин С.І. Пейзаж, натюрморт. (Альбом). – М.: 1983. 5. Ягодовская А.Т. О натюрморте. – М.: Сов. Художник, 1965. 6. Куриляк Р.П. Наброски. Серия учебных пособий. Вып.1. /Роман Куриляк. – С.-Пб., ООО "Издательство "РОМУЛ", 2003. 7. Пучков А.С.,Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом . – М.: Просвещение, 1982. 8. Тихонов С.В. Рисунок : учеб. пособие для вузов / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, В.Б. Подрезков. – М. : Стройиздат, 1983. 9. Сергеев А. Учебный натюрморт. – М.: Искусство, 1955. 10 . Шембель А.Ф. Основы рисунка: учеб. для проф. учеб. заведений. – М.: Высш. шк., 1994. 11. Барчаї Й. Анатомия для художников. — Будапешт.: Корвіна, 1982. — 350 с 12. Bammes G. Wir zeichnen den Menschen. Berlin.: 1989 — 180 с. 13. Bammes G. Sehen und Verstehen Berlin.: 1985 — 190 с. 14. Мірчук З. Анатомія людини: Навч.посібник. — Дрогобич: Вимір, 2007. — 350с. 15. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека — Ростов н/Д: Феникс, 2003. — 416с. 16. Курепина М.М. Ожигова А.П. Никитина А.А. Анатомия человека: учебник. — М: Владос, 2003. — 384с. 17. Кассан А. Анатомия человека. Иллюстрированный атлас. — Х.: Фолио, 2011. — 192с. 18. Хогарт Б. Рисунок человека в движении — Ростов н/Д: Феникс, 2001. — 174 с. 19. Чиварди Д. Художественный образ в анатомическом рисовании. М.: Эксмо, 2006. — 167с. 20. Опанащук М., Опанащук О. Емоційна природа рисунку: навчальний посібник/М.Опанащук, О. Опанащук. – Львів, 2013. – 114 с. 21. Михайленко В.Є., Яковлєв М.І. Основи композиції (геометричні аспекти) / В.Є.Михайленко, М.І. Яковлєв. –Каравелла, 2004. –304с. 22. Туманов І.М. Рисунок, живопис, скульптура: навчальний посібник / І.М.Туманов. –Львів: Аверс, 2010. –144с. 23. Сухенко О.В. Рисунок. Навчальний посібник / О.В. Сухенко, –К.: Bona Mente, 2004 24. Турчинко Ю.Я. Київська рисувальна школа / Ю.Я. Турчинко, – К.: Видавництво АН УССР, 1956 25. Перепадя В.В. Рисунок. Проблеми творчості в навчальному процесі / В.В. Перепадя, – Львів: Палітра, 2003 26. Жаборюк Л.А. Український живопис доби середньовіччя / Жаборюк Л.А. – К.:Вища школа,1978 27. Жаборюк Л.А. Мистецтво живопису і графіки на Україні. / Жаборюк Л.А. – К.: Вища школа,1983 28. Білецький .Український портретний живопис 17-18 ст. / К.:Мистецтво,1967 29. Белютін Є. початкові відомості живопису. К.: Держ. вид-во обр.мист. і музичн. л-ри Усср,1958 30. Uldis Zarins, Sandis Kondrats. Anatomy for Sculptors, Understanding the Human Figure. - Anatomy Next, Incorporated, 2014. – 222p. 31. Uldis Zarins. Anatomy of Facial Expression. - Anatomy Next, Incorporated, 2017. – 222p. 32. Uldis Zarins. Form of the Head and Neck. - Anatomy Next, Incorporated, 2021. – 221p.