Основи теорії міжнародних відносин

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.45
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.політ.н., доцент Дорош Леся Олексіївна.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання місця дисципліни в системі суспільно-гуманітарної підготовки фахівців; • знання сучасних теорій міжнародних відносин; проблем, категорій і понять у сфері міжнародних відносин; • знання основних учасників міжнародних відносин; їх інтересів, цілей та засобів; • знання природи конфліктів і основних напрямків співпраці у міжнародних відносинах; • знання особливостей та типів міжнародного порядку у світовій політиці; • розуміння процесів глобалізації та глобальних проблем як факторів посилення взаємодій на міжнародній арені; • вміння виокремлювати та аналізувати проблеми міжнародних відносин; систематизувати основні напрямки дослідження міжнародних відносин; • вміння визначати фактори впливу учасників міжнародного життя; виділяти типи і структурні елементи міжнародних відносин; • вміння виділяти найбільш загальні закономірності у сфері міжнародних відносин; вміння оцінювати роль держави та недержавних акторів у міжнародних відносинах; • вміння виокремлювати та аналізувати проблеми міжнародних відносин, аналізувати специфіку становлення сучасної системи міжнародних відносин та визначати місце в ній України.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізит: Історія державності та культури України, Філософія. • Кореквізити: Політологія
Короткий зміст навчальної програми: Теорія міжнародних відносин у системі суспільних наук: об'єкт та предмет дослідження, структура, завдання та функції теорії міжнародних відносин. Міжнародні відносини та їх види. Поняття та структура міжнародних систем. Типи міжнародних систем. Трансформація міжнародних систем. Суб'єкти міжнародних відносин. Цілі та засоби учасників міжнародних відносин. Конфлікти у міжнародних відносинах. Характеристика міжнародних конфліктів та пошук шляхів їх врегулювання. Співробітництво у міжнародних відносинах: зміст та форми. Типи міжнародної співпраці та міжнародної інтеграції. Міжнародний порядок та формування сучасного глобального світового порядку. Глобалізація. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (100%): усне опитування, виступи на семінарах, написання контрольної роботи.
Рекомендована література: • Основи теорії міжнародних відносин : Навч. посібник / Л.О.Дорош, М.В. Здоровега, О.Я.Івасечко, У.В. Ільницька, О.В. Кукарцев, Ю.Р.Лемко, Ю.Я. Тишкун, Я.Б.Турчин. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 244 с. • Основи теорії міжнародних відносин. Словник : Навч. посібник / М.П.гетьманчук, Л.О.Дорош, М.В. Здоровега, О.Я.Івасечко, У.В. Ільницька, О.В. Кукарцев, З.Й.Куньч, Ю.Р.Лемко, Г.І.Лучишин, Ю.Я. Тишкун, Я.Б.Турчин. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 с. • Дорош Л. О. Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини»: Навч. посібн. / Л. О. Дорош, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 189 с. • Дипломатична та консульська служба: Навч. посібн. / Я. Б. Турчин, О. Н. Горбач, Л. О. Дорош, О.Я.Івасечко, У.В.Ільницька. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 224 с. • Країнознавство: Навч. посібник / Я.Б.Турчин, Л.О.Дорош, О.Н. Горбач. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 276 с. • Країнознавство: довідник / Я.Б.Турчин, Л.О.Дорош, О.Н. Горбач. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 296 с. • Камінський А. Вступ до міжнародних відносин / Камінський А. – Львів, 1995. • Мальський М.З. Теорія міжнародних відносин: Підручн. / Мальський М.З., Мацях М.М. – 2-ге вид., доп. та випр. – К.:Кобза, 2003. • Международные отношения: теории, конфликты, организации / [Под ред. проф. П.А. Цыганкова]. – М., 2004. • Основи теорії міжнародних відносин: Навч. посібн. – Львів: Академія сухопутних військ, 2010. – 240 с. • Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин: Навч. посібн. / Цимбалістий В.Ф. – 3-тє вид., доп. та випр. – Львів: Новий світ – 2007. – 360 с. • Цыганков П.А. Теория международных отношений / Цыганков П.А. – М., 2003. • Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин / Шепєлєв М.А. – К., 2004.