Ландшафтний дизайн

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.87
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Топилко Світлана Ігорівна, к.арх., доцент
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: · Виконання складних проектних завдань по основній профілюючій дисципліні – «Проектування». · Знати такі категорії і поняття як садово-паркове мистецтво, типологія об’єктів ландшафтного дизайну, структура паркового простору, малі архітектурні форми. · Знати історію розвитку садово-паркового мистецтва. · Знати теоретично-методичні підходи і концепції в ландшафтному дизайні, професійну термінологію, категорії та поняття. · Пошук нових форм в ландшафтному дизайні, проектування садів та парків, принципи побудови ландшафтної композиції садів і парків, характерні риси різних типів садів. ПРНВ1.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів проектних вирішення та вміти використовувати здобуті результати в проектуванні. ПРНВ1.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу предметно-просторового середовища. ПРНВ1.6. Створювати дизайн середовища предметно-просторових комплексів, будівель і споруд та малих архітектурних форм у ландшафті. ПРНВ1.7. Використовувати основні теоретичні та методологічні поняття і принципи у дизайні предметно-просторового середовища. КОМ1. Уміння , включаючи усну та письмову комунікацію українською таі ноземною мовами (англійською, німецькою, французькою, іспанською). КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальних рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основи дизайну предметного середовища Кореквізити: Проектування інтер'єрів Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Предмет «Ландшафтний дизайн» є складовою частиною фахової підготовки спеціалістів за спеціальністю «Дизайн». Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань, уявлень та навиків стосовно оцінки естетичних якостей ландшафту для використання можливостей ландшафтного дизайну. Найбільшу увагу приділено питанням загальної ландшафтної організації сучасного міста і формуванню його окремих функціонально-планувальних елементів (міських парків, скверів, бульварів та ін), а також ландшафтному впорядкуванню житлової території, міських центрів, тощо. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів вміння вирішувати питання, пов’язані з формуванням навколишнього середовища з використанням сучасних наукових методів, спираючись на знання як базових так, і суміжних дисциплін; розвинути вміння раціонально й доцільно використовувати при проектуванні об’єктів існуючі природні умови, вільно орієнтуватись при виборі рішення у різноманітних ландшафтних умовах, а також творчого підходу, орієнтує на самостійний пошук ідей та основ оригінальних стратегій щодо виконання поставлених конкретних практичних завдань.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%) – оцінювання графічних робіт. Підсумковий контроль (70%) – екзамен, усно-письмова форма
Рекомендована література: Базова: 1. Білоус В.І. Садово-паркове мистецтво. К.: Науковий світ, 2001. 240 с. 2. Жирнов А.Д. Ландшафтна архітектура. Частина 1. Ґенеза та розвій форм садово-паркового мистецтва: навчальний посібник. К.: ДАКККіМ, 2002. 122с. 3. Крижановська Н.Я. Основи ландшафтної архітектури та дизайну: підручник. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2019. 348 с. 4. Кучерявий В.П. Історія ландшафтної архітектури. Підручник. Львів: "Новий світ - 2000", 2021. 702 с. 5. Кучерявий В.П. Озеленення населених міст: Підручник. Львів: Світ, 2005. 456 с. 6. Шовган А.Д. Дендрологія: навчальний посібник. Львів: УкрДЛТУ, 2001. 152 с. Допоміжна: 1. Безлюбченко О.С. Планування і благоустрій міст: навчальний посібник. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2013. 204 с. 2. Гололобова О.О. Основи декоративної дендрології та квітникарства. Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012. 104 с. 3. Дідик В.В. Планування міст. Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. 4. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія. К.: Вища школа, 2003. 199 с.