Технології і матеріали у графічному дизайні (курсовий проєкт)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.96
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Дубова-Страшевська Маріанна Юріївна Киселенко Марія Олександрівна Квасниця Роксоляна Богданівна Галишич Руслан Ярославович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: ПРНВ2.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів та вміти використовувати здобуті результати у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ2.2. Враховувати при створенні об’єктів візуальних комунікацій потреб всіх категорій споживачів. ПРНВ2.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. ПРНВ2.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та особливостей конструктивних побудов, застосовувати новітні технології при створенні сучасного кінцевого продукту у дизайні візуальних комунікацій. Комунікація: КОМ 1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. Автономія і відповідальність: АіВ 1. Дотримуватися морально-етичних норм, принципів і правил поведінки в сучасному суспільстві. АіВ 2. Трактувати формотворчі засоби дизайну як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну та естетичну специфіку у комунікативному просторі. АіВ 3. Володіти фаховою термінологією, теорією і методикою дизайну. АіВ 4. Розуміти вагому роль українських етиомистецьких традицій у стильових вирішеннях об'єктів дизайну, а також враховувати специфіку етнодизайну в контексті культурних практик. АіВ 5. Популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: - Основи проектної та комп’ютерної графіки Супутні і наступні навчальні дисципліни: - Технології і матеріали в графічному дизайні - Рекламний дизайн і копірайтинг (КП) - Дизайн друкованих видань (КП) - Концептуальний дизайн (КП)
Короткий зміст навчальної програми: Курс "Технології і матеріали в графічному дизайні (КП)" розглядається як один із складових комплексу фахової підготовки та розрахований на один семестр навчання та охоплює години в IV семестрі. В основу дисципліни послідовно закладені допоміжні теми теоретичних та практичних положень, що розкривають основні закономірності процесу проектування в дизайні пакування та рекламній справі. Навчальний процес складається з двох блоків: І блок - поточні завдання з технологій та засобів в графічному дизайні, що тримають напрям в галузь дизайн пакування; ІІ блок присвячений основам дизайну реклами, знайомлять студента з методикою виведення товару на ринок з допомогою графічного дизайну реклами, та основних її компонентів. Вивчення запропонованого курсу вимагає від студентів творчого підходу, орієнтує на самостійний пошук ідей та основ оригінальних стратегій щодо виконання поставлених конкретних практичних завдань в галузі реклами, візуальних комунікацій, проектуванні пакування та вимагає від них опрацювання додаткової візуальної інформації та літератури.
Методи та критерії оцінювання: Оцінка роботи студента відбувається як на рівні виконання поточних завдань так і всього проекту. Поточний контроль здійснюється під час навчання і дає можливість визначити ступінь сформованості знань, умінь, навичок студентів, крім того стимулює відповідальність студентів за підготовку до кожного заняття. Протягом семестру студент може набрати до 50 балів (поточні завдання) за курсовий проект максимальна кількість балів 50. Для допуску до здачі курсового проекту студент не зобов’язаний здати поточні завдання. Поточні завдання оцінюються у 6 балів в залежності від складності та здаються протягом семестру. Курсовий проект оцінюється як сума складових частин проекту.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення Дизайн реклами: Методічні вказівки до курсу “Дизайн реклами” для студентів магістрів V курсу спеціальності 022 «Дизайн» спеціалізації 02 «Графічний дизайн» / Укл.: Укл.: А.П. Павлів, Х.С. Бойко, Р.Я. Галишич, Р.Б. Квасниця, В.Р. Радомська, І.Ю. Бучковська, М.Ю. Дубова-Страшевська – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2017. – 10с. Список авторів, які займаються проблемами дизайну. Победин В. А., Веркман Д. К., Крафт З., Ментатов В. В., Утевська Ф. І., Мокшанцев. Р. И., Котлер.Ф., Айзенберг. М. Н., Ромат В. Е., Почепцов. Г. Г., Fiske J., Eco U. A., Морозова И., МинаевГ., Рамат Е. В., Лесняк В. Основна література: 1. Победин В. А. Знаки в графическом дизойне. – Харьков: Ранок Веста, 2001. 2. Крафт З. Защитная марка. – Берлин, 1970. 3. Утевська Ф. І. Невмирущі знаки. – К.: Веселка , 1981. 4. Jackson, Paul. Complete pleats. Pleating Techniques for Fashion, Architectureand Design. - Laurence King Publishing, 2015, 304p. 5. Jackson, Paul. Structural packaging. Design your own boxes and 3-D forms - Laurence King Publishing, 2012, 128p. 6. Jackson, Paul. Structural packaging. Cut and Fold Techniques for Pop-Up Designs - Laurence King Publishing, 2014, 128p. 7. Jackson, Paul. Structural packaging. Folding Techniques for Designers : From Sheet to Form - Laurence King Publishing, 2011, 224p. 8. Julius Wiedemann The Package Design Book. - Taschen, 2017, 672p. 9. Ellicott, Candace. Packaging essentials: 100 principles for package design / Candace Ellicott and Sarah Roncarelli. - Rockport Publishers, 2010, 466р. 10. Klimchuk, Marianne R., Krasovec, Sandra A. Packaging Design: Successful Product Branding From Concept to Shelf 2nd Edition. – Wiley, 2013, 505 p. 11. Lupton, Ellen. Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students. – Princeton Architectural Press, 2014, 224p. 12. Hembree, Ryan. The Complete Graphic Designer: A Guide to Understanding Graphics and Visual Communication. - Rockport Pub, 2006, 192p. 13. Сайт https://packageinspiration.com/ 14. Сайт https://packagingoftheworld.com/ Додаткова література: 1. Ромат В. Е. Реклама. – Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск., 2001. 2. Почепцов. Г. Г. Теорія комунікацій. – К.: Спілка рекламістів України, 1996. 3. Fiske J. Introduction Communication Studies. – London, N.Y., 1990. 4. Eco U. A.. Theory of Semiotics. – Bloomington, 1976. 5. Лесняк В. Акцидентный шрифт. 75 оригинальных шрифтов. – Харьков: Колорит, 2004. 6. Mark-making в дизайні упаковок та брендингу. https://www.pinterest.com/pin/2322237295708838/ 7. Mark-making в дизайні текстилю для одягу https://www.pinterest.com/pin/2744449763053247/

Технології і матеріали у графічному дизайні

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.E.95
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Штець Віктор Олексійович, кандидат мистецтвознавства, доцент
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРНВ 2.1. Розуміти важливість і значення проведення передпроектних досліджень, здійснення аналізу аналогів та вміти використовувати здобуті результати у дизайні візуальних комунікацій. ПРНВ 2.2. Враховувати при створенні об’єктів візуальних комунікацій потреб всіх категорій споживачів. ПРНВ 2.4. Застосовувати комплексний художньо-проектний підхід для створення цілісного образу об’єктів візуальних комунікацій. ПРНВ 2.5. Вирішувати функціональні завдання з урахуванням властивостей матеріалів та особливостей конструктивних побудов, застосовувати новітні технології при створенні сучасного кінцевого продукту у дизайні візуальних комунікацій. КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); КОМ2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ 1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих нових фахових знань. АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ 4. Здатність популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини, а також сприяти проявам патріотизму, національного самоусвідомлення та етнокультурної само-ідентифікації. АіВ 5. Здатність формувати екологічну свідомість і культуру особистості, застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Інтерактивний дизайн Основи проектної та комп’ютерної графіки (КП) Кореквізити: Технології і матеріали у графічному дизайні (КП) Веб-дизайн Дизайн друкованих видань
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення вибіркової дисципліни «Технології та матеріали у графічному дизайні» здобувачі першого рівня вищої освіти – бакалавра дизайну середовища оволодівають необхідним обсягом знань у галузі матеріалознавства у графічному дизайні. Курс розрахований на один семестр навчання та охоплює 90 год., зокрема, 45 год. практичних аудиторних занять та 45 год. самостійної роботи. Студенти вивчають властивості й застосування поліграфічних матеріалів – паперу, фарб, друкарських форм тощо, вивчають типологію та технічно-конструктивні особливості поліграфічної продукції, основні способи використання композиційних, графіко-образотворчих засобів та набірно-типографічних елементів при роботі над дизайном поліграфічної продукції різних типів, вчаться верстати у спеціалізованих програмах. Вивчення дисципліни дозволить студенту розуміти роль технологій та матеріалів у графічному дизайні та на практиці застосовувати набуті знання.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 50 балів за виконання чотирьох завдань та 50 балів на екзаменаційному контролі за проходження тестових запитань у ВНС Львівської політехніки Сума оцінок, отриманих студентом за вказані види виконаної навчальної роботи, становить підсумкову семестрову оцінку
Рекомендована література: 1. Технології і матеріали у графічному дизайні. Електронний навчально-методичний комплекс. 2. Штець В.О. Основи технології поліграфічного виробництва. Електронний навчально-методичний комплекс, зареєстрований у ВНС НУ «Львівська політехніка» Адреса розміщення: Moodle2.1+;//http:// http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12936. Номер та дата реєстрації: Е41-205-28/2015 від 01.12.2015 р. 3. Штець В.О. Основи технології поліграфічного виробництва. Конспект лекцій. Львів: Видавництво кафедри дизайну та основ архітектури, 2018. – 110 с. Реєстраційний номер 8541 від 29.01.2019 р 4. Дизайн книжкового видання. Методичні вказівки / Укл. О. Мельник, В. Штець. – Львів, Видавництво кафедри дизайну та основ архітектури, 2018. – 32 с. 8. Рекомендована література Базова 1. Adobe InDesign CS: офиц. учеб. курс / [пер. с англ. Климович А., Горлач А.]. – М.: издво ТРИУМФ, 2005. – 448с. ил. – (Официальный учебный курс). 2. Блатнер Д. QuarkPress 5. Искусство допечатной подготовки. DiaSoft, 2002. 912 c. 3. Божко А. Adobe FrameMaker. Сложная верстка. Серия Для дизайнеров. ДМК, 2000. 4. Буковецкая О. Дизайн текста: Шрифт, эффекты, цвет. 2-е изд., испр. М, 2000. 304 с. 5. Жидецький Ю. Поліграфічне матеріалознавство. Львів, 2000.– 222 с. 6. Валуєнко Б. Зовнішнє оформлення друкованих видань: Способи композиційного зв’язку шрифту і зображення // Друкарство. 1999. № 3. С. 12-13. 6. Валуєнко Б. Специфіка оформлення книжкових оправ. Київ, 1990. 48 с 7. Болховитинова C. Композиция изданий: Особенности проектирования различных типов изданий: Учебное пособие / Под ред. С. М. Болховитиновой. М.: Изд-во МГУП, 2000. – 166 с. Режим доступу: [http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook095/01/about.htm]. 8. Буковецкая О. Готовим в печать журнал, книгу, буклет, визитку. – М.: «НТ-Пресс», 2005. – 303 с. 9. Волков Н. Курс макетирования и верстки. 2005. Формат pdf. Режим доступу: [http://www.uapp.net/netcat_files/460_4.PDF] 10. Буковецкая О. Дизайн текста: шрифты, эффекты, цвет / О.А. Буковецкая. – М.: ДМК Пресс, 2000. – 304 с. – (Рос. мовою). 11. Булгаков Ф. Иллюстрированная история книгопечатания и типог¬рафского искусства.СПб.: Изд-во Суворина, 1889. – 364 с. – (Рос. мовою). 12. Валуєнко Б. Архітектура книги / Б. В. Валуєнко. – Київ: “Мистецтво”, 1976. – (Укр. мовою). 13. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 320 с. 14. Гиленсон П. Справочник технического редактора. М., 1978. 15. Гончарова Н. Композиция и архитектоника книги. М., 1977.. 16. Сава B. Основи техніки творення книги. Навч. посібник. Львів: Каменяр, 2000. – 136 с. 17. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця. Київ, 2005. Практичний посібник. 18. Ткаченко В., Чеботарьова І., Киричок П., Григорова З. Енциклопедія видавничої справи. Харків «Прапор», 2008. 19. Фляте Д. Свойства бумаги. 3-е узд., перераб. И доп. М., 1986.– 680 с. 20. Фляте Д.М. Технология бумаги. М., 1988. – 440 с Допоміжна 1. Іванов С.І Основи композиції видання. – К.: НМК ВО, 1991. – 64 с 2. Керженцев П. Газета: Организация и техника газетного дела М.: Красная новь, 1923. – 160 с. – (Рос. мовою). 3. Пахомов В. Книжное искусство. М.: Искусство, 1962. – 432 с. – (Рос. мовою). 4. Рудер Э. Типографика. – Пер. с нем. – М.: Книга, 1982. – 286 с. – (Рос. мовою). 5. Чихольд Я. Облик книги. М.:Книга, 1985. – 240 с. 6. Хелберт А. Сетка. Модульная система конструирования и производства газет, журналов, книг. – М.: Книга, 1984. – 106 с.