Громадська думка і PR

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.31
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: проф. Климанська Лариса Дмитрівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати: методологічні основи функціонування громадської думки в ракурсі загальної соціологічної методології; теоретичні моделі, що описують соціально-комунікативні технології формування громадської думки, соціальне сприйняття, комунікацію і взаємодію на макро- і мікрорівнях; основні напрямки та підходи до реалізації впливу соціально-комунікативних технологій, в тім числі і маніпулятивного характеру.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Загальна соціологія; • Психологія загальна і особистості;
Короткий зміст навчальної програми: Зв’язки з громадськістю ( PR) як галузь наукового знання і сфера професійної діяльності. Формула PR. Витоки та історія розвитку PR. Громадськість в системі PR як об’єкт та суб’єкт комунікації. Громадська думка: дослідження та формування. Комунікація як процес передачі інформації. Види комунікативного впливу в системі PR — діяльності. Комунікативні проблеми та PR — діяльність в організації.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту дослідження (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: • Климанська Л.Д. Зв’язки з громадськістю: технології прагматичної комунікації:навчальний посібник/ Л.Д.Климанська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 164 с. • Королько В. Основи паблік рілейшнз. — К.,2007. • Почепцов Г. Г. Паблік рілейшнз. — К., 2000;