Філософія

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.O.21
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Філософія
Лектор: Повторева С.М. д.філос.н., професор
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Ознайомити студентів з ідеями та оригінальними текстами видатних представників світової та української філософії; зорієнтувати студентів щодо актуальних проблем сучасної філософії; сприяти засвоєнню студентами засобів філософського аналізу проблем людського життя та розвитку науки; продемонструвати глибоку спорідненість парадигм філософського мислення, наукової та художньої творчості. У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: - соціально-історичне призначення філософії та особливості побудови світоглядних знань; - основні періоди розвитку світової та української філософії, час і передумови виникнення філософських парадигм; - вихідні ідеї видатних представників світової та української філософії та їх життєву значущість; - провідні проблеми сучасної філософії та орієнтуватись в їх змісті; - значення основних філософських термінів. вміти: - співставляти та аналізувати переваги та недоліки певних філософських позицій; - порівнювати частково наукові та філософські бачення певних проблем; - якісно опрацювати вибрані уривки філософських першоджерел. - вміти аналізувати проблеми життя із використанням філософських понять та категорій; - формувати власну філософську позицію зі світоглядних питань; - якісно опрацювати вибрані уривки філософських першоджерел.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: історія світової та української культури. - соціологія.
Короткий зміст навчальної програми: Філософія як інтелектуальна форма освоєння світу людиною, Філософія стародавнього світу, Філософія європейського середньовіччя та Відродження, Філософія Нового часу, Німецька класична філософія, Перехід від класичної філософії до некласичної, Філософія ХХ – початку ХХІ ст., Історія української філософії, Проблема буття у філософії, Свідомість як філософська проблема, Пізнання: його структура та динаміка, Людина та її буття як предмет філософського осмислення, Філософія історії, Соціальна філософія, Культура і цивілізація
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, тести. - Іспит (60%).
Рекомендована література: 1. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації. – Львів, 2008. 2. Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. XVII-XVIII ст. – К., 2000. 3. Горський В.С. Історія української філософії. – К., 2001. 4. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії. – К., 1998. 5. Татаркевич Вл. Історія філософії. – Т.1-3. – Львів, 1998-1999. 6. Чижевський Дм. Нариси історії філософії на Україні. – К., 1991.