Ефективне лідерство

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.36
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Лектор: канд. екон. наук, доцент Жежуха Володимир Йосипович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними; • уміння бути критичним та самокритичним для розуміння факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на управління працівниками, та здатність визначити і врахувати ці фактори в конкретних управлінських ситуаціях; • здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність, здатність до системного мислення; • уміння працювати самостійно і в команді, здатність комунікувати з колегами як на загальному, так і на фаховому рівнях; • уміння проводити дослідження на відповідному рівні, мати дослідницькі навички, що виявляються у здатності формувати (роблячи презентації або представляючи звіти) нові продукти у визначеній сфері, вибирати належні напрями діяльності та відповідні методи для їх реалізації, враховуючи наявні ресурси; • уміння працювати у міжнародному контексті
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: - Менеджмент - Командна робота та презентаційні навички кореквізити: - Управління проектами
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні засади феномену лідерства. оцінювання компетентностей в лідерстві. Лідерство на засадах мотивування. Модель лідерства у новому середовищі. Адаптація та інтегрування як інструменти лідерства. Командна робота та інструменти її забезпечення на засадах лідерства. Time – менеджмент як інструменти лідерства. Ухвалення управлінських рішень на засадах лідерства
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (100%): усне опитування, письмові завдання, доповіді та презентації
Рекомендована література: 1. Масквелл Дж. 21 беззаперечний закон лідерства. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017.. 2. Про лідерство: 10 найкращих статей з Harvard Business Review; Пер. з англ. О. Лобастової. – Київ: Видавнича група КМ-БУКС, 2018. 3. Адізес І. Ідеальний керівник. Чому ним неможливо стати. Пер. з англ. С. Опацької. – Київ: Наш формат, 2017. 4. Сергєєва Л.М., Кондратьєва В.П., Хромей М.Я. Лідерство. – Івано-Франківськ: «Лілея-НВ», 2015. 5. Селезнева Е.В. Лидерство. – Москва: Издательство Юрайт», 2017.