Екологія

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.34
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Попович Олена Романівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • причини та наслідки локальних, регіональних, глобальних екологічних криз; • екологічні проблеми України та перспективи їх розв’язку; • роль взаємозв’язків усіх природних процесів та явищ; • джерела техногенного впливу на атмосферу, гідросферу і літосферу; • способи зниження внесення забруднюючих речовин в навколишнє середовище.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Безпека життєдіяльності; - Економіка природокористування.
Короткий зміст навчальної програми: Основні положення сучасної екології. Загальні закономірності розвитку біосфери. Види забруднень довкілля промисловими виробництвами. Вплив факторів на здоров’я людини.Способи боротьби із промисловими забрудненнями. Утилізація твердих відходів виробництва та споживання. Види екологічних нормативів. Види екологічного контролю в Україні.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування, контрольна робота (40%); • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник /За ред. К.М.Ситника. – К.: Вища шк., 2001. – 358 с.: іл. 2. Кучерявий В.П. Екологія. // Львів:Світ. –2000. –499 с. 3. Г.О.Білявський, Л.І.Бутченко, Навроцький. Основи екології: теорія та практикум // К.: Лібра, 2004. – 368 с. 4. Дячок В.В., Попович О.Р., Захарко Я.М. Основи екології .// Друкарня академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, 2008.